منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentssid.ir2/19/2020 7:03:41 AMfaانتخاب اعضا ء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب (سهامی خاص ) 1398/11/15http://ssid.ir/fa/News/item/اخبار/76/انتخاب اعضا ء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب (سهامی خاص ) 1398/11/15